บรรรยากาศร้านเก้าพี่น้องที่ตลาด อตก.
 

 

 
 
ขนมไทยอีกหนึ่งความวิจิตรงดงามจาก
วัฒนธรรม อาหารอันล้ำค่า สืบทอดมรดก
แห่งภูมิปัญญา ถ่ายทอดศิลปะ
แห่งความพิถีพิถันอันอ่อนช้อย
ของคนไทยให้ประทับใจติดตรึง
ผู้บริโภคทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ
เสมอมา
   
  https://www.facebook.com/kanomthaikaopeenong ขนมไทยเก้าพี่น้อง